Posted on

กระทรวงคมนาคมประกาศมีการปรับขึ้นค่าโดยสาร

กระทรวงคมนาคมประกาศว่าจะมีการปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดในวันจันทร์หลังจากประกาศเลื่อนการเลือกตั้งสามเดือน อัตราค่าโดยสารควรจะเพิ่มขึ้นในวันที่ 21 มกราคม แต่รัฐบาลตัดสินใจที่จะเลื่อนการเพิ่มขึ้นเป็นเวลาสามเดือนจนกระทั่งหลังจากการเลือกตั้งทั่วไป ค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารส่วนตัวที่ไม่มีการปรับอากาศ

ซึ่งดำเนินการภายใต้สัมปทานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BMTA) จะเพิ่มขึ้นจาก 9 บาทเป็น 10 บาท ค่าโดยสารรถโดยสารปรับอากาศของ BMTA จะเพิ่มขึ้นจาก 6.50 บาทเป็นไม่เกิน 10 บาท BMTA ยังไม่ได้ประกาศอัตราใหม่ รถโดยสารปรับอากาศในเมืองหลวงจะเห็นค่าโดยสารเพิ่มขึ้นจาก 11 บาทเป็น 23 บาทขึ้นอยู่กับระยะทางจาก 12 บาทเป็น 24 บาท